Könsfördelningen på arbetsmarknaden är fortfarande påtaglig i dagens samhälle. Arbetsmiljöverket gör en distinktion mellan horisontell respektive vertikal könsfördelning inom yrken och branscher, där den horisontella syftar till att män och kvinnor arbetar i olika branscher.

 

Den vertikala könsskillnaden innebär att män och kvinnor som arbetar med samma saker befinner sig på olika positioner och tjänar olika mycket. Några av de yrken som idag är kvinnodominerade är sekreterare, förskollärare och sjuksköterskor. Kvinnor är klart överrepresenterade inom vård och omsorg, medan män i större utsträckning inom bygg, data och den yrkeskategori som av SCB kallas ”chefer för särskilda positioner”. Fördelningen mellan män och kvinnor i respektive bransch visar att devisen lön efter kön sänker hela yrkesgrupper. De kvinnodominerade yrkena har lägst lönebild och där är också möjligheten till löneutvecklingen sämst. Det rör sig framförallt om tjänster inom välfärdssektorn. Det är till exempel sociala tjänster, utbildning och omsorg. Fackförbundet Vision har tagit fram statistik som visar att lönerna inte stiger när fler kvinnor tar sig in i tidigare mansdominerade branscher: när fler kvinnor stiger in sjunker också lönerna. Exempel på detta är präst, veterinär, lärare och läkare.

 

Som enskild aktör – konsument, producent eller arbetare – är det svårt att åstadkomma strukturella förändringar.  Speciellt om man inte anser att konsumentmakt är ett eftersträvansvärt sätt att påverka, utan anser att större aktörer bör ta sitt ansvar snarare än den enskilda individen. En ökning av förekomsten av kvinnor inom branscher och yrken innebär att den könskodade lönesättningen förändras. Fler kvinnor till byggbranschen är alltså en paroll som bör anammas. Det är enkelt med Scansale, som är ett modernt bygg- och murföretag som gått i bräschen för den samtida utvecklingen sen 2001. Arbetsmiljöverket hänvisar på sin hemsida till studier som påvisar att både män och kvinnor som arbetar på arbetsplatsen där könsfördelningen är jämn löper lägre risk att drabbas av ohälsa och värk i rörelseapparaten. Byggnads, som är LO:s största förbund och organiserar arbetstagare inom byggsektorn, arbetar idag aktivt för att förändra arbetsplatserna, ta in fler kvinnor och stötta dem i deras arbete, eftersom man menar att detta kommer att gynna hela branschen.