I ett samhälle där alla har lika rättigheter är det självklart att personer med olika funktionsutmaningar ska kunna leva, arbeta och roa sig på samma villkor. Det är en av grundstenarna i Sverige, och ska därför även gälla byggnader av alla slag.

Vid en nybyggnation eller ombyggnad är det därför viktigt att alla byggföretag håller sig uppdaterade om vilka regler som gäller. Bestämmelserna är inte de samma som för femtio, eller till och med tio-tjugo år sedan. Idag finns det mycket teknologi som kan underlätta tillgängligheten för alla, exempelvis automatiska dörrar från https://sectragon.com/tjansten/dorrautomatik/ som kan styras på olika sätt. Du kan bland annat välja mellan:

  • Armbågskontakt
  • Passersystem med bricka
  • Säkerhetskod

Var måste anpassningen ske?

Vilket system och tillgänglighetsanpassningar som passar bäst för byggnaden beror på flera saker. Vilket syfte ska byggnaden ha? Vilka uppgifter ska utföras där? Var är byggnaden belägen? Det finns mycket information att hämta från Boverket och den uppdateras kontinuerligt. Här kan du läsa om vilka byggnader som det finns krav på att anpassa.

Alla bostadshus och arbetsplatser måste vara anpassade för alla typer av funktionshinder, inklusive hör- och synsvårigheter. Fritidshus och attefallshus har däremot nästan inga krav, och det finns undantag beroende på byggnadernas storlek. Ett tvåvåningshus behöver inte ha en hiss, men däremot ska alla andra anpassningar, som ledstänger och ramper, finnas tillgängliga. En byggnad som ligger på en extremt otillgänglig plats behöver inte alltid anpassas på utsidan, men däremot gäller samma regler som för alla andra på insidan. En arbetsplats där specifika eller särskilt tunga uppgifter ska utföras har inte samma anpassningskrav som ett ”vanligt” kontor.

Ibland protesterar vissa mot de olika kraven, exempelvis vid studentboende där efterfrågan på bostäder är hög men tillgänglighetskraven innebär att badrum måste vara tillräckligt stora och därmed behöver mer utrymme. Samtidigt är regler regler, och ett byggföretag bör följa dem. Många kommuner satsar idag också på att tillgänglighetsanpassa uteplatser, exempelvis gångstigar och lekplatser. Det är ju det som är tanken – att alla ska kunna röra sig överallt.

Välj rätt system

Vid val av system för dörrar är det viktigt att se över vilka som ska ha tillgång till dem. En automatisk dörr som styrs med en enkel knapp är tillgänglig för alla, medan en dörr som styrs med bricka eller kod är menad för specifika individer. Det är något som bör diskuteras med arbetsgivaren, men som byggföretag finns det ändå vissa, generella regler som alltid gäller. Till exempel ska dörrknappen, passersystemet eller koden vara möjliga att nå från en rullstol, och de ska vara tydligt markerade för den som har synsvårigheter. Detsamma gäller eventuella lås som sitter på dörren – det ska gå att komma åt dem från både stående och sittande position. Dörren, oavsett om det är en ytter- eller innerdörr ska vara tillräckligt bred för att en rullstol lätt ska kunna passera. Detsamma gäller hissar; de finns också i flera olika format och modeller, men viktigast av allt är att de är tillräckligt breda. Om ett hus har några få trappsteg men ingen permanent ramp är det lätt att åtgärda med löstagbara ramper som går att montera på direkten.