I Södertälje satsar kommunen två miljoner kronor på arbetskläder till kommunanställda inom bland annat äldreomsorg och inom förskolan – två yrkesgrupper dominerade av kvinnor.

Allt fler kvinnor väljer mansdominerade yrken men inom både vård, äldreomsorg och skola är det fortfarande kvinnor som är den dominerande yrkesgruppen. Gemensamt för dessa yrken är att de anställda bär arbetskläder såsom uniformer och är man anställd inom kommunen är detta något som länge debatterats om huruvida det är den anställde själv som ska köpa sina arbetskläder eller om det är arbetsgivaren, alltså kommunen i detta fall, som ska stå för kostnaden av dem. I Södertälje kommun har man valt det senare alternativet och nyligen meddelades att man kommer satsa två miljoner kronor på att förse de kommunalanställda inom bland annat dessa yrken med arbetskläder – förutsatt att detta förslag går igenom vid omröstning.

”Kommunens satsning är en fördubbling av resurserna för arbetskläder och innebär bland annat att arbetskläder ska finnas tillgängliga i verksamheter som exempelvis äldreomsorg och förskola. I förslaget ska arbetsgivaren stå för kostnaden och tvätten av kläder och kläderna ska också ha en enhetlig logga och färg för de kommunanställda.” läs mer om förslaget här hos Sveriges television.

I ett pressmeddelande som kommunen skickat ut skriver man att flera verksamheter inom kommunen haft arbetskläder sedan tidigare, men att det saknats gemensamma riktlinjer och rutiner för utifrån vilka principer dessa ska erhållas av de anställda och att man haft kläder av olika kvalitet. Nu vill man alltså skapa en enhetlighet genom hela kommunen genom att sätta gemensamma riktlinjer som alla delar av kommunen kan följa och rätta sig efter.